Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik ruimtes van Stichting de Bibliotheek Veluwezoom
kantooradres: Ericaplein 5, 6951 CP Dieren

juli 2017

 1. Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden en definities
  • Stichting de Bibliotheek Veluwezoom houdt in het gebouw aan de Generaal Urquhartlaan 1 te Oosterbeek onder de naam De Klipper een openbare bibliotheek met aanvullende multifunctionele ruimtes in stand.
  • De Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper stelt per dagdeel en/of per uur ruimten beschikbaar ten behoeve van lezingen, cursussen, vergaderingen, leeskringen en andere activiteiten die de bibliotheekfuncties en de functies van De Klipper versterken.
  • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de ruimtes zoals vastgelegd via het reserveringssysteem en op de gebruiksovereenkomsten die tussen Stichting de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper en gebruiker van de ruimtes worden afgesloten, behoudens voor zover daarvan in de gebruiksovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.
  • Voor het vastleggen/boeken van ruimtes wordt gebruikgemaakt van het digitale reserveringssysteem van
   De Klipper. Dit reserveringssysteem is geldend als het gaat om boekingen, reserveringen en facturering.
  • De volgende artikelen zijn van toepassing voor iedere gebruiker, tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Gebruik
  • De Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper zal de gereserveerde ruimte op de overeengekomen tijdstippen ter beschikking stellen aan de gebruiker.
  • De gebruiker zal de ruimte behoorlijk gebruiken en uitsluitend overeenkomstig de in het reserveringssysteem of aanvullende afspraken aangegeven bestemming.
  • Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan de gebruikte ruimte aan te brengen.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de bepalingen in het reserveringssysteem, de eventuele aanvullende afspraken en de algemene huurvoorwaarden.
  • De gebruiker is in alle gevallen verantwoordelijk voor de deelnemers aan en het publiek van zijn activiteit.
  • De gebruiker mag de vloeren van de gebruikte ruimte niet zwaarder belasten dan bouwtechnisch is toegestaan.
  • De gebruiker ziet erop toe dat het maximale aantal personen waarvoor de gebruikte ruimte conform het reserveringssysteem is bestemd niet wordt overschreden.
  • De gebruiker houdt toezicht op de personen die wegens hem/haar in de gebruikte ruimte aanwezig zijn en draagt er zorg voor dat geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers van het gebouw of aan omwonenden.
  • De gebruiker gaat zorgvuldig om met het interieur van de gebruikte ruimte en de apparatuur die aan hem/haar beschikbaar is gesteld is. Handelingen aan licht-, geluid- en andere installaties behoren uitgevoerd te worden door deskundigen, zulks ter beoordeling aan de beheerder/personeel.
  • Gebruik van eigen, meegebrachte apparatuur is, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder, niet toegestaan.
  • De gebruiker draagt er zorg voor dat het toezicht wordt uitgeoefend door een bekwame meerderjarige van wie de naam van tevoren aan de beheerder/personeel van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper bekend wordt gemaakt. Aanwijzingen van beheerder/personeel van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper dienen stipt en onverwijld door de gebruiker te worden opgevolgd.
  • De gebruiker of de namens de gebruiker aanwezige leiding dient zich op verzoek van (het personeel van) de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper te kunnen legitimeren.
  • De gebruiker is tijdig aanwezig om de personen die de gebruikte ruimte wegens haar bezoeken te ontvangen en uitgeleide te doen. Dit dient te gebeuren binnen de tijden dat is gereserveerd.  
  • Het is de gebruiker niet toegestaan om in de gebruikte ruimte of overige delen van het gebouw etenswaren en (alcoholische) dranken te verstrekken of te verkopen.
  • Er geldt een rookverbod in het gehele gebouw. De gebruiker draagt er zorg voor dat het rookverbod wordt nageleefd door alle personen die wegens hem/haar gebruik maken van de gebruikte ruimte.
  • De gebruiker draagt er zorg voor dat de personen die wegens hem/haar in de gebruikte ruimte aanwezig zijn de gebruikte ruimte en het gebouw direct na afloop van het gebruik verlaten. 
  • De gebruiker draagt er zorg voor dat de gebruikte ruimte na ieder gebruik schoon en netjes wordt achtergelaten en is verantwoordelijk voor het adequaat afsluiten van deuren en ramen en het uitschakelen van elektrische apparaten en verlichting.
  • De gebruiker neemt voor het in gebruik nemen van de gebruikte ruimte kennis van het ontruimingsplan met vluchtroutes, dat is opgesteld voor het geval dat zich calamiteiten voordoen, en van de plaatsen waar de EHBO-koffer zich bevindt.
   • De gebruiker draagt er zorg voor dat de nooduitgangen te allen tijde vrij zijn van obstakels en versperringen.
 3. Gebruik door anderen dan gebruiker
  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder/personeel van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper is het de gebruiker niet toegestaan de gebruikte ruimte geheel of gedeeltelijke aan derden in huur of gebruik af te staan, of de gebruiksrechten aan derden over te dragen.
 4. Kosten voor gebruik, prijswijziging en betalingstermijn
  1. De kosten voor het gebruik van de ruimten zijn, tenzij anders overeengekomen, inclusief schoonmaak, gas, water en elektra.
  2. Andere verleende service en diensten zijn: koffie/thee/water, gebruik presentatiematerialen, huishoudelijke en technische ondersteuning en beheer. Ook deze zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
  3. Reservering voor het gebruik van de ruimte vindt plaats per dagdeel. Ruimte 1 en 6 zijn daarnaast ook per uur te reserveren. Zie artikel 4.5. De dagdelen lopen van 9.00-13.00, van 13.30 tot 17.30 en van 18.00 tot 22.00 uur, tenzij anders is overeengekomen in de (gebruiks)overeenkomst.
  4. Bij reserveringen buiten de openingstijden van de Bibliotheek Oosterbeek/De Klipper worden via een bevestigende mail of in een separate (gebruiks)overeenkomst afspraken gemaakt over toezicht en beheer en over eventuele extra kosten die de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper daarvoor in rekening brengt.
  5. (Digitale) facturering van gebruikte dagdelen vindt maandelijks achteraf plaats, tenzij in een separate gebruiksovereenkomst anders is afgesproken.
  6. Ruimtes 1 en 6 kunnen ook per uur worden gereserveerd. Via de reserveringsmodule van De Klipper kan eenmalig of middels een zogenaamde digitale strippenkaart per uur geboekt worden. Betaling van de digitale strippenkaart vindt vooraf plaats via iDEAL.
  7. De overeengekomen kosten voor het gebruik van de ruimtes wordt jaarlijks per 1 juli aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het CBS.
  8. De kosten voor het gebruik van de ruimtes worden niet gewijzigd indien een kostprijsindexering leidt tot een lagere kostprijs dan de laatst geldende.
  9. Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde kostprijs is het niet nodig dat deze tevoren aan de gebruiker wordt aangezegd of medegedeeld.
  10. Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. 
 5. Annuleren
  1. De gebruiker die een ruimte kortdurend reserveert/gebruikt (minder dan 6 keer per 6 maanden) mag de reservering per overeengekomen dagdeel tot uiterlijk 5 dagen van te voren kosteloos schriftelijk of per mail annuleren. Over dit dagdeel is de gebruiker geen kosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 5 dagen maar meer dan 3 dagen voor de gereserveerde datum is de gebruiker 50% van de overeengekomen kosten voor gebruik verschuldigd.
   Bij annulering 3 dagen of minder voor de gereserveerde datum is de gebruiker 100% van de kosten verschuldigd.
   Bij niet verschijnen voor het gebruiken van de gereserveerde ruimte is 100% van de kosten voor het betreffende dagdeel verschuldigd. 
   Annuleringen op zaterdagen en zondagen worden hierbij als dag meegeteld.
  2. Met gebruikers die ruimtes reserveren voor langere duur (meer dan 6 keer per 6 maanden) worden in een aparte gebruikersovereenkomst afspraken gemaakt. Hierin worden ook opzegtermijnen voor annulering opgenomen.
  3. Op reserveringen voor het gebruik van de ruimte per uur (via de digitale strippenkaart) wordt, bij niet gebruik en/of annulering geen restitutie van kosten verleend. Indien gewenst en mogelijk kan de reservering in overleg met de beheerder op dezelfde dag wel naar een ander tijdstip verschoven worden.
 6. Schade en aansprakelijkheid
  1. De gebruiker is jegens de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper aansprakelijk voor schade en verliezen aan de gebruikte ruimte, de inventaris of de in gebruik gegeven apparatuur, tenzij de gebruiker bewijst dat hem/haar, de personen die de gebruiker tot de gebruikte ruimte heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem/haar nalatigheid is te verwijten. 
  2. De gebruiker vrijwaart de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper van boetes die de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de gebruiker of van derden die vanwege de gebruiker gebruikmaken van de gebruikte ruimte.
  3. De gebruiker is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk te melden aan de beheerder/medewerker van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper.
  4. De gebruiker dient tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
  5. De Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper is niet aansprakelijk voor schade en derving van gebruiksgenot die de gebruiker of derden die in de gebruikte ruimte aanwezig zijn lijden of schade aan zaken die aan de gebruiker of derden toebehoren als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken aan de gebruikte ruimte, tenzij die schade of derving van het gebruiksgenot aan de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper is toe te rekenen of indien die schade is veroorzaakt door een gebrek dat bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was en dat de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper toen kende of had behoren te kennen.
  6. De Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of schade toegebracht aan de persoon of goederen van de gebruiker of aan de persoon of goederen van derden die vanwege de gebruiker in de gebruikte ruimte aanwezig zijn, tenzij de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper grove schuld of nalatigheid kan worden verweten. De gebruiker vrijwaart de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper voor aanspraken van die derden ter zake.
 7. Reclame
  1. Reclame in/aan/op/tegen de gebruikte ruimte dan wel het gebouw van de Bibliotheek buiten de hiervoor aangewezen plaatsen, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder/personeel van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper is verleend. 
 8. Verzuim
  1. Indien de gebruiker ondanks schriftelijke sommatie en in gebrekestelling van de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper verwijtbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet, enige verordening, het plaatselijk gebruik en/of deze overeenkomst op hem rust, heeft de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper het recht de overeenkomst per direct op te zeggen.
   De gebruiker is gehouden vergoeding van alle kosten die de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper dient te maken en schade die de Bibliotheek Veluwezoom/De Klipper lijdt als gevolg van het tekortschieten door de gebruiker.
 9. Incasso
  1. Indien de gebruiker de verschuldigde kosten voor het gebruik van de ruimtes en eventuele bijkomende kosten niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijnen zoals bedoeld in artikel 4.4 is de gebruiker van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente dan wel de handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
  2. Verrekening van de kosten van het gebruik met andere vorderingen is niet toegestaan.
  3. De incassoprocedure wordt gestart na het verstrijken van de betalingstermijn.
  4. De incassoprocedure bestaat in ieder geval uit het sturen van een herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 8 dagen. Blijft ook dan betaling uit dan worden vanaf dat moment naast de reeds verschuldigde wettelijke rente, kosten voor het incassotraject in rekening gebracht van 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 30,-.
  5. Alle kosten, gemaakt ter inning van door de gebruiker op grond van de gebruikersovereenkomst en/of reservering verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de gebruiker.
 10. Slotbepaling
  Indien een deel van de gebruikersovereenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de gebruikersovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomst het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 11.